TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Tình hình xử lý hồ sơ 2018

ĐÃ TIẾP NHẬN

0 hồ sơ

ĐÃ HOÀN THÀNH

1 hồ sơ

XỬ LÝ ĐÚNG HẠN

0 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ


Tỉnh Điện Biên
Sở Y Tế
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài chính
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Thanh tra tỉnh Điện Biên
Sở Nội vụ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Xây dựng
Sở Công thương
Sở Tư pháp
Sở Ngoại vụ
Sở Khoa học và Công nghệ
Cấp Huyện
Huyện Điện Biên Đông
Huyện Tủa Chùa
Huyện Nậm Pồ
Huyện Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Huyện Mường Chà
Huyện Mường Nhé
Huyện Mường Ảng
Thành phố Điện Biên Phủ
Thị xã Mường Lay